Cost del programa

FASE 1 | Estades científiques a MónNatura Pirineus

  • El cost total de les Estades científiques a MónNatura Pirineus és d’aproximadament 2.200 euros per estudiant, dels quals la Fundació Catalunya La Pedrera en finança una part. Així doncs, cada estudiant seleccionat farà l’aportació de 600 euros. El cost total de les estades inclou: pernoctacions i manutenció de l’estudiant al centre MónNatura Pirineus des del 23 de juny fins al 5 de juliol de 2020, material utilitzat en els projectes de recerca, transport d’anada al centre, activitats realitzades, honoraris dels investigadors i del personal de suport, assegurança d’accidents i responsabilitat civil.
  • El pagament s'haurà de fer durant la primera setmana de juny, un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. El pagament podrà efectuar-se de forma fraccionada, si s'escau. Els candidats que no facin el pagament(s) dins el(s) termini(s) establert seran exclosos del programa.
  • El Programa Joves i Ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats. La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa a donar oportunitats als joves i no deixarà cap estudiant seleccionat fora del programa per raons econòmiques; pel que s’estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació. Per a la sol·licitud de beques contacteu amb nosaltres un cop la vostra candidatura hagi estat seleccionada.

FASE 2 i 3 | Estades al Centre de Recerca i Estades de Recerca Internacional

  • En el cas de les estades en centres de recerca locals, el Programa Joves i Ciència cobreix la formació i material utilitzat per l’estudiant durant l’estada de recerca, així com una assegurança d’accidents i responsabilitat civil. Les despeses per desplaçament, allotjament i manutenció no estan cobertes pel programa i aniran a càrrec dels participants.
  • En cas de participar en una estada o programa internacional de ciència, el Programa Joves i Ciència es farà càrrec de les despeses de matriculació al programa, que en alguns casos inclou també les despeses d’allotjament i manutenció. Les despeses de desplaçament, assegurança mèdica i visat internacional no estan cobertes pel programa i aniran a càrrec dels participants.

La presentació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya La Pedrera.