Procés de selecció

50 estudiants s'incorporaran a la primera fase del programa, les Estades MónNatura Pirineus 2019. 

Se seleccionaran 10 estudiants per projecte.

Es valorarà: 

  • Respostes a les preguntes dels formularis d’inscripció on s'hi inclou la carta de motivació.
  • Recomanacions del centre. En són necessàries dues: una d’un membre de l’equip docent de l’àrea de ciència, matemàtiques o tecnologia, i l’altra del tutor/a, cap d’estudis o director/a.
  • El nivell d’anglès.
  • Expedient acadèmic.
  • Entrevista personal, en cas de superar la primera fase de la selecció.

Els candidats i candidates que superin la primera fase de selecció seran citats per a una entrevista personal.